Fika, äta och proviantera längs leden. Reservation för öppettider.
Coffee, eat and buy food along the trail. Reservation for opening hours.

Läs mer/Read more